سرور مجازی آلمان تحویل آنی

VPS - PLAN 1

RAM = 1024
CPU = 1 Core
SSD = 40 GB
Traffic = Unlimited
Location = Hetzner DE

VPS - PLAN 2

RAM = 2048
CPU = 2 Core
SSD = 80 GB
Traffic = Unlimited
Location = Hetzner DE

VPS - PLAN 3

RAM = 3072
CPU = 2 Core
SSD = 120 GB
Traffic = Unlimited
Location = Hetzner DE

VPS - PLAN 4

RAM = 10GB
CPU = 3 Core
SSD = 160 GB
Traffic = Unlimited
Location = Hetzner DE